روانشناس : خوب تعریف کن بگو چته ؟

بیمار:خیلی افسرده و دپرسم

روانشناس : و چرا؟؟

بیمار : من دیروز ناپلئون بودم و امروز هیچی نیستم، هیچی.

ژوئن 16, 2020

سایکوتون

روانشناس : خوب تعریف کن بگو چته ؟ بیمار:خیلی افسرده و دپرسم روانشناس : و چرا؟؟ بیمار : من دیروز ناپلئون بودم و امروز هیچی نیستم، […]
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

من فقط سعی می کنم روی جنبه مثبت چیزها تمرکز کنم
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

دکتر روانشناس : خب عزیزم مشکلت چیه؟ بهتره که از اول اول شروع کنی. بیمار : خب اول من آسمان و زمین را خلق کردم…
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

روانی متجاوز اوه خدای من سایکوتراپیست یه کلمه سرهمه