تصاویر

بی تو دکترها جوابم کرده اند از زندگی

از همان روزی که گفتی نه گرفتارت شدم

مرتضی ابراهیم پور

ژوئن 13, 2020

گرفتار

بی تو دکترها جوابم کرده اند از زندگی از همان روزی که گفتی نه گرفتارت شدم مرتضی ابراهیم پور
ژوئن 12, 2020

احساس حبس شده

تا ابد جرم دلم عشق و جنون است ای عقل حبس احساس مرا حکم رهایی فرما مرتضی ابراهیم پور