تصاویر

بیمار: دکتر جون دستم به دامنت ، دیگه تحمل این درد رو ندارم ، بکش منو ، راحت بشم.
روانشناس: آقا جان من خودم کارمو بلدم ، شما لازم نیست یادآوری کنی !؟

ژوئن 16, 2020

سایکوتون

بیمار: دکتر جون دستم به دامنت ، دیگه تحمل این درد رو ندارم ، بکش منو ، راحت بشم. روانشناس: آقا جان من خودم کارمو بلدم […]
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

دکتر اول : امروز یکی از بیمارهام می گفت که ، پدر پدر پدر پدربزرگ خودش رو دیده!! دکتر دوم : از دو حال خارج نیست […]
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

روانشناس : خوب تعریف کن بگو چته ؟ بیمار:خیلی افسرده و دپرسم روانشناس : و چرا؟؟ بیمار : من دیروز ناپلئون بودم و امروز هیچی نیستم، […]
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

من فقط سعی می کنم روی جنبه مثبت چیزها تمرکز کنم