تصاویر

دکتر روانشناس : خب عزیزم مشکلت چیه؟ بهتره که از اول اول شروع کنی.

بیمار : خب اول من آسمان و زمین را خلق کردم…

ژوئن 16, 2020

سایکوتون

دکتر روانشناس : خب عزیزم مشکلت چیه؟ بهتره که از اول اول شروع کنی. بیمار : خب اول من آسمان و زمین را خلق کردم…
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

روانی متجاوز اوه خدای من سایکوتراپیست یه کلمه سرهمه